Om konferansen

Mobilitet 2023: Forskerkonferanse om transport og mobilitet

Norges viktigste mobilitetskonferanse arrangeres på Radisson Blu Scandinavia hotel 27.-28. mars 2023.

Mobilitet 2023-konferansen er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport og er i ferd med å bli det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer. Konferansen ble arrangert for første gang i 2020 med fullt hus og 400 deltakere. I 2021 var konferansen heldigital med over 1150 påmeldte. I år samlet vi 500 deltakere til en flott konferanse i Oslo i mai.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Mobilitet 2023: Aktuelle temaer

Det planlegges en struktur med fire parallellsesjoner, men det er mulig vi åpner for flere. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde  innlegg, hvorav minst 1-2 skal være forskningsbidrag.

Dette er noen aktuelle temaer vi ønsker å belyse:

 • ORGANISERING OG PRIORITERING

  Om politikk og regulering, omorganisering og reformer innen samferdselssektoren, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte,  fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport, avgifter, strategier for å gjennomføre det grønne skiftet, etc.

 • MOBILITET I EN NY HVERDAG

  Atferdsendring og tilpasning, post-pandemi, Mobilitet og brukernes behov, reisevaner, bruk av ulike transportmidler, kollektivtransport/bil/ jernbane/sykkel/gange, e-handel, forbrukeratferd, holdningsendringer, nye trender, hjemmekontor, etc.

 • BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

  Attraktive byer og gode lokalsamfunn, planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, mobility as a service, byutviking, bylogistikk, smarte byer, 0-vekst målet, tilrettelegging for myke trafikanter, sirkulær økonomi, etc

 • TEKNOLOGI OG KLIMA

  Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, etc.

 • SIKKERHET OG SÅRBARHET

  Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, elsparkesykler og myke trafikanter, datasårbarhet i samferdselssektoren, kan vi unngå at ikke bilene i framtiden blir hacket, etc.

 • NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

  Innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger, kollektivtransportens konkurransekraft, nye billettløsninger, sømløshet, universell utforming, kollektivsystem for alle, grønn mobilitet i byer og distriktene, etc.

 • LOGISTIKK OG NETTHANDEL

  Godstransport, grønn teknologi, bylogistikk, distribusjon og leveringsløsninger, miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, nye løsninger, elektrifisering, planlegging, etc.

 • INNOVASJON OG DIGITALISERING

  Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, næringslivets rolle, automatisering, mulitmodalitet, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, gode eksempler.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 18 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Vi vil bli flere! Ta kontakt for en prat!