Send oss ditt konferansebidrag

Forskere, fagpersoner, nærligslivsaktører og alle som arbeider med mobilitet – vi ønsker ditt bidrag!

Du er nå velkommen til å sende inn konferansebidrag / abstract til Mobilitet 2024-konferansen, som arrangeres på Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo 5.-6. mars 2024.

Frist: 15. oktober 2023.

Vi ønsker å presentere ny kunnskap og søker etter ferske resultater fra forskning, innovasjon og utvikling i mobilitetssektoren.

Om konferansen

Mobilitet 2024-konferansen er Norges største forskerbaserte konferanse innen mobilitet og transport, og er det sentrale møtestedet for formidling av forskning, kunnskap og utvikling. Konferansen har blitt det naturlige møtestedet for forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Målet er å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Konferansen ble arrangert for første gang i 2020 med fullt hus og 400 deltakere. I 2021 var konferansen heldigital med 1176 påmeldte, mens vi hadde fulle hus våren 2022 og 2023.

21 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og lager programmet. Målet er å dekke hele sektoren.

Les mer her

Sesjoner

Det planlegges en struktur med fire eller fem parallellsesjoner. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde  innlegg, hvorav 1-2 skal være forskning/utviklingsbidrag.

Vi ønsker bidrag som kan belyse alle aspekter ved mobilitet, både person og gods, samt utfordringer knyttet til mobilitet i et samfunnsperspektiv. Digitalisering og innovasjon står sentralt i diskusjonen om fremtidens mobilitetsløsninger.

Målet med den enkelte sesjon er:  
 • Belyse aktuelle, viktige og vanskelige utfordringer for framtidens mobilitet
 • Bringe sektoren ett skritt videre – gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning
 • Engasjere alle som deltar slik at vi sammen kan finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. 

Fokus i hvert bidrag / abstrakt bør være å fremheve nye resultater eller ny kunnskap. 

 • Både forskere, fagpersoner og andre relevante aktører kan sende inn konferansebidrag/abstracts.
 • Total lengde er maks 300 ord. Foretrukket språk er norsk.
 • Alle bidrag som brukes vil bli kunne bli publisert på konferansens nettside.

Det er programkomiteen og partnerne som utformer det endelige programmet og beslutter hvilke bidrag som kommer med. Dette vil både avhenge av bidragets kvalitet samt hva som passer inn i det endelige programmet.

Det er ikke alle bidrag som tas med i programmet, men alle varsles innen 10. januar 2024.

Programkomiteen står også fritt til angi tidslengde for det enkelte innlegg. Vi ser for oss relativt korte innlegg på 10-20 minutter. 

Dette er noen aktuelle områder som vi ønsker å dekke, samt eksempler på temaer:

 • ORGANISERING OG PRIORITERING

  Om politikk og regulering, omorganisering og reformer, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte, fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport og avgiftspolitikk, strategier for å nå våre klima- og naturmål, distrikt vs. byområder, fylkesveinettet, planlegging, byvekstavtaler, etc.

 • TRAFIKK OG REISEVANER

  Nye mobilitetsløsninger, transportvaner, atferdsendring og tilpasning, brukerperspektiv, reisevaner, kollektivtransport/kjøretøy/jernbane/sykkel/gange, holdningsendringer, nye trender, bildeling, grønn mobilitet i distriktene, etc.

 • BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

  Attraktive byer og gode lokalsamfunn, planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, Mobility as a service (MAAS), byutvikling, bylogistikk, smarte byer, Nullvekstmålet, tilrettelegging for myke trafikanter, sirkulærøkonomi, mikromobilitet, firs/last mile transport, etc.

 • TEKNOLOGI OG KLIMA

  Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, teknologiske innovasjoner, automatisering, transportmodeller, ladeinfrastruktur, etc.

 • SIKKERHET OG SÅRBARHET

  Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, elsparkesykler og myke trafikanter, datasårbarhet i samferdselssektoren, datasårbarhet i samferdselssektoren, sårbarhet knyttet til nye energiformer og ny teknologi, økt energibehov til en elektrifisert transportsektor, etc.

 • NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

  Innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger, kollektivtransportens konkurransekraft, nye billettløsninger, sømløshet, universell utforming, kollektivsystem for alle, grønn mobilitet i byer og distriktene, deleløsninger, MAAS, etc.

 • LOGISTIKK OG NETTHANDEL

  Godstransport, grønn teknologi, bylogistikk, distribusjon og leveringsløsninger, miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, nye løsninger, elektrifisering, planlegging, e-handel, leveringsløsninger, forbrukeratferd, etc.

 • INNOVASJON OG DIGITALISERING

  Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, AI/Kunstig Intelligens, næringslivets rolle og behov, automatisering, mulitmodalitet, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, geofencing, etc.

Siste frist for innsending er 15. oktober 2023.

Husk å angi: Tittel på innlegget, navn på innsender, institusjon, telefon og e-post.

Bidraget sendes til mobilitet@toi.no

Har du spørsmål relatert til konferansen eller innholdet i ditt bidrag / abstract kontakt oss her: mobilitet@toi.no

LAST NED OG BRUK DENNE MALEN TIL DITT BIDRAG: Mobilitet2024.mal.bidrag